ALGEMENE VOORWAARDEN

EVEN DE PUNTJES OP DE I

Wij zijn transparant in wat wij doen en houden graag van duidelijkheid. Wij vinden dit ook belangrijk naar u toe. Om misverstanden weg te nemen hebben wij dan ook onze Algemene Voorwaarden.

1. van toepassing
Op prijsafgiftes, mondeling en/of op papier, offertes, leveringen en alle overige diensten zijn altijd de laatste levering- en garantiebepalingen van toepassing, alle voorgaande komen te vervallen. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Laminaat Fabrieksverkoop Groothandel, Koldingweg 3 9723 HL Groningen tenzij anders is vermeld/genoemd.

2. prijzen
Prijsafgiftes, mondeling en/of op papier, offertes en alle overige zijn standaard geldig tot en met veertien dagen na afgifte van een prijs tenzij nadrukkelijk anders is opgegeven dan wel is overeengekomen.

Laminaat Fabrieksverkoop Groothandel behoudt het recht voort om afgegeven prijzen te mogen aanpassen naar boven of beneden indien blijkt dat er foutieve prijsafgiftes zijn gedaan en/of wanneer inkoopprijzen tussentijds zijn aangepast.

Prijsafgiftes, mondeling en/of op papier, offertes, etc. zijn altijd exclusief BTW, hoogste tarief, tenzij nadrukkelijk anders is opgegeven.

3. leveringsonmacht
Bij leveringsonmacht kan Laminaat Fabrieksverkoop Groothandel nooit aansprakelijk gesteld worden van de daaruit voortvloeiende vervolgschade
.

4. verzending/transport
Transport geschied altijd op risico afnemer tenzij nadrukkelijk anders is opgegeven dan wel is overeengekomen.

5. betalingen
Betalingen, bij opdracht dient altijd minimaal vijf en twintig procent bij plaatsing van opdracht te worden voldaan en restant direct bij aflevering en anders direct bij oplevering van de (gelegde) vloer(en) en op moment van oplevering van de vloer dient een betalingsgemachtigde aanwezig te zijn. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

6. All-in
Wanneer er is/wordt gesproken over All-in of wanneer er prijzen worden afgegeven voor All-in en alle overige wat refereert aan All-in dan houdt dit het volgende in…

Laminaat of pvc of tapijt of vinyl inclusief ondervloer (bij laminaat inclusief plakplint) en inclusief leggen van de vloer.

Dient de vloer, voor het leggen, eerst geagaliseerd te worden dan valt dit onder All-in en is alleen van toepassing op het leggen van pvc vloer en betreft een keer (1x) egeliseren. Voor meerdere malen egaliseren, laag op laag, wordt per keer/laag een meerprijs berekent. Bij All-in pvc vloeren valt het afkitten van de vloer buiten All-in en wordt extra in rekening gebracht tenzij nadrukkelijk anders is opgegeven. Alle overige niet genoemde werkzaamheden worden gezien als extra werkzaamheden en extra geleverde materialen vallen niet onder All-in en worden apart in rekening gebracht tenzij nadrukkelijk anders is opgegeven.

7. ondergronden
Ondergronden, waarop de vloer gelegd gaan worden, dienen schoon te zijn, egaal te zijn. stabiel te zijn en leg-klaar te zijn opgeleverd voor aanvang dat de vloer gelegd kunnen gaan worden. Extra werkzaamheden voor aanvang van het leggen van de vloer, bijvoorbeeld wachten en alle overige die vertraging opleveren, ten aanzien van het beginnen met het leggen van de vloer worden in rekening gebracht, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Bij aanvang van het leggen van de vloer behoudt Laminaat Fabrieksverkoop Groothandel zich het recht voort, indien blijkt dat de ondergrond waarop de vloer gelegd dient te worden niet geschikt is om te gaan leggen gemaakte kosten hiervoor in rekening te brengen. Evenzo wordt de opdrachtgever alsnog in de gelegenheid gesteld de ondervloer alsnog naar behoren op te leveren alvorens wordt begonnen met het leggen van de vloer. Als blijkt dat wanneer na de opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld alsnog niet aan de voorwaarden voldoet om de vloer te kunnen leggen behoudt Laminaat Fabrieksverkoop Groothandel zich het recht voort de opdracht te mogen annuleren en gemaakte kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever.

8. leggarantie
Standaard wordt op de door ons gelegde vloeren een leggarantie afgegeven van drie maanden ingaande op het moment de vloer is opgeleverd. Het is mogelijk voor een langere periode een extra leggarantie bij de gelegde vloeren aan te kopen. Leggarantie is alleen van toepassing indien blijkt dat beschadigingen aan de vloeren is veroorzaakt door het leggen van de vloeren.

Leggarantie kan niet gegeven worden indien de vloeren niet egaal zijn, op restant partijen, op plakplinten die loslaten, op vloerverwarming/koeling problemen, 6mm laminaat vanwege beperkte kwaliteit, op materialen/fabricage fouten en alle overige wat separaat zowel mondeling als schriftelijk vermeld wordt.

9. garantiebewijzen
Uw kwitantie is uw garantiebewijs. Zonder garantiebewijs vervalt het recht van (leg)garantie.

10. werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden mogen alleen de medewerkers van Laminaat Fabrieksverkoop Groothandel, of derden die door hen zijn ingehuurd, de vloeren betreden, alle andere alleen nadat hiertoe door Laminaat Fabrieksverkoop Groothandel toestemming voor is (af)gegeven. Gevolgschade die bij het betreden van van de vloer(en) tijdens de werkzaamheden ontstaan zijn voor rekening opdrachtgever en worden extra in rekening gebracht tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

11. parkeren en parkeergelden
Het kan voorkomen dat er geen andere parkeer gelegenheid is dan betaald parkeren. In dat geval, wanneer er betaald parkeren is, zullen wij de kosten hiervan doorberekenen aan opdrachtgever.

Indien er de mogelijkheid is tot parkeren voor de deur met een vergunning dan vragen wij u dat wij hier gebruik van kunnen maken in verband met praktische kant omdat er bijvoorbeeld extra gereedschap uit de gehaald kan worden.

12. verzetten afspraak leggen van vloer(en)
Verzetten van ingeplande afspraken voor het leggen van de vloeren dient 48 uur van te voren worden doorgegeven.

Verzetten binnen deze acht en veertig uur word het recht voorbehouden om extra kosten in rekening te brengen. Deze extra kosten bedragen minimaal € 150,00 per opdracht.

13. annulering opdracht
Met het annuleren van opdracht wordt het recht voorbehouden om gemaakte kosten in rekening te brengen, evenzo bestelde materialen en alle overige niet genoemde maar die wel als kosten gemaakt zijn.

14. eigendomsrecht
Zolang de vloeren nog niet volledig, voor het geleverde bedrag, zijn voldaan blijven deze eigendom van Laminaat Fabrieksverkoop Groothandel.

Het recht blijft bestaan, na uitblijven van betaling door opdrachtgever volgens afgesproken betalingstermijn dan wel mondeling dan wel schriftelijk is overeengekomen, de geleverde/gelegde vloeren te mogen verwijderen. Opdrachtgever geeft toestemming bij plaatsing van opdracht aan Laminaat Fabrieksverkoop Groothandel om in dat geval het pand te betreden waar de vloeren zijn opgeslagen/gelegd om geleverde eigendommen te mogen verwijderen/weg te halen. Opdrachtgever werkt hieraan volledig mee. Gemaakte kosten komen voor rekening opdrachtgever.

Indien blijkt dat geleverde/verwijderde eigendommen niet opnieuw gebruikt/verkocht kunnen worden zal opdrachtgever alsnog geleverde/gelegde vloeren/materialen volledig, voor het overeengekomen bedrag, moet voldoen.